หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.2/ว6066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 081037/ว4106 [แบบรายงานฯ]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
 
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 121 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 156 
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 193 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 181 
โครงการชีวิตวัยใสห่างไกลโรคแทรกซ้อนไม่มีบุตรก่อนวัย 20 ปี [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 218 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 226 
ไอโอดีน เพื่อสมองลูกน้อย [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 206 
โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้ [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 157 
ไอโอดีน ดีและมีประโยชน์อย่างไร [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 216 
ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 295 
โรคไข้เลือดออกต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างไร!! [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 283 
เกร็ดความรู้!! โรคปากนกกระจอก เกิดจากอะไร วิธีป้องกันและรักษาโรคปากนกกระจอก [ 5 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 773 
หลัก 5 ป. ปราบ ยุงลาย วายร้ายของโรค ไข้เลือดออก [ 5 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 1302 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบป [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่ว [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล สำหรับรถยนต์นั่ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล สำหรับรถบรรทุกข [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล สำหรับรถกระเช้า [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล สำหรับรถบรรทุกน [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 รถจักรย [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งภารโรง ประจ [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบ [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพออใจผู้รับบริการ ประ [ 26 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อยาฆ่าหญ้า จำนวน 2 แกลลอน เพื่อใช้ในกิจ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (7 มิ.ย. 2561)    อ่าน 636  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2560)    อ่าน 1462  ตอบ 3  
อัพเดท อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 1148  ตอบ 0  
 
 
 
 
นว 0023.2/ว 22021 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/749 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/22074 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมุลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล [ 11 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 745 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 21922 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายงานก่อสร้าง [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 744 นำส่งประกาศ กบข. เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21997 จัดทำโครงการ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 732 หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนเพิ่มพิฌศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. ฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 731 หลัเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ พ.ส.ร. กรณีพ้นราชการ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 729 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 730 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21818 แจ้งปฏิบัติการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21760 แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21821 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียบมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21822 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21823 การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21886 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 21916 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 21918 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์รับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 21705 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ต.ค. 2562 ]     
 
 
 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รับข้อเสนอราคาจ้างเพื่อจ้างเหมาบุคคลภ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่วงก์ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3935 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3934 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3933 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนมีสิทธิรับเง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3932 เรื่อง เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดกา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3931 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนมวัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนมวัว การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ สปสช อบต.หนองนมวัว [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินมะกอก โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ครั้งที่ 1 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยบันทึกข้อมูล ของ อบต.ยางตาล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยบันทึกข้อมูล ของ อบต.ยางตาล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยบันทึกข้อมูล ของ อบต.ยางตาล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ตะเคียนเลื่อน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วัดเกาะหงษ์

วัดตะเคียนเลื่อน
 
 

พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player