หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 104 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 142 
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 179 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 163 
โครงการชีวิตวัยใสห่างไกลโรคแทรกซ้อนไม่มีบุตรก่อนวัย 20 ปี [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 205 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 212 
ไอโอดีน เพื่อสมองลูกน้อย [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 189 
โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้ [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 145 
ไอโอดีน ดีและมีประโยชน์อย่างไร [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 204 
ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 273 
โรคไข้เลือดออกต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างไร!! [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 219 
เกร็ดความรู้!! โรคปากนกกระจอก เกิดจากอะไร วิธีป้องกันและรักษาโรคปากนกกระจอก [ 5 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 748 
หลัก 5 ป. ปราบ ยุงลาย วายร้ายของโรค ไข้เลือดออก [ 5 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 1278 
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
การรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ผู้มีส่วนได้เสีย [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 117 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ผู้มีส่วนได้เสีย [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 81 
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ และลักษณะวิธีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอ [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
หนังสือ \\\"หลักราชการ\\\" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 78 
โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 101 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 108 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ภัยเงียบของระบบนิเวศน์ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 106 
โครงการบรรพชาและปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 113 
ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 104 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (7 มิ.ย. 2561)    อ่าน 549  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2560)    อ่าน 1418  ตอบ 3  
อัพเดท อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 857  ตอบ 0  
 
 


การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจ [ 10 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 206 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 190 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย [ 27 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 192 
 
 
นว 0023.3/ว15888 1-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15888 2-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15888 3-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15888 4-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15971 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562 ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 เดือน  [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15970 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15977 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 15695 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 6/2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15775 โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15774 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15778 โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแกู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15771 1-แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15771 2-แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 15846 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15651 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 เดือน [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 15699 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติรัเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว0023.3/ว 15760 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15643 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว15647 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโ่ครงการอาหารกลางวัน [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ 15657 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
 
 
 
อบต.เจริญผล กิจกรรม เดินรณรงค์ คัดแยกขยะ \"ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล \"ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนกองขยะให้เป็นกองบุญ\" [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองเต่า ร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองเต่า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาแอร์รถยนต์ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือน มิถุนาย [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรท [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปร [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปร [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกัน [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลืองแซมสีขาว จ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลาแดง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคสล [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ตะเคียนเลื่อน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วัดเกาะหงษ์

วัดตะเคียนเลื่อน
 
 

พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player