หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4461 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และการสาธิตฝึกอบรม ตามโครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน อบต.ตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะ จำนวน 83 ถัง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร แบบล้อเลื่อนพร้อมฝาปิด (สีเหลือง) พร้อมมีข้อความและตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่างที่ชำรุดเสียหาย เป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5